HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU VÀ CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM THU TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂKLĂK NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết